Начало
Български пазар
Международен пазар
Инвестиционни консултации
Прогнози и коментари
Блог
Контакти
English
Икономически и секторни анализи

От 2010 г. отдел „Анализи” на ЕЛАНА Трейдинг разработва макроикономически анализ на България; анализи на отделни сектори, които са представени на Българска фондова борса; тематични анализи на пазари, чиято цел е да дават задълбочена представа за ефекта им върху фондовите пазари, и др.

 

ДатаАнализ и описание на съдържанието

 7 май 2014 г. 

Годишен обзор на българския банков сектор за 2013 г. 

Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг правят обзор на състоянието на банките в България през 2013 г., като разглеждат кредити, депозити, капиталова адекватност, финансови резултати.

Акценти за 2013 г.:

  • Умерен ръст на активите на банките през 2013 г. -  активите нараснаха с 4% спрямо 2012 г. и възлизат на 85.7 млрд. лв. 
  • Сравнително висок дял на проблемните кредити – 22.6%.
  • Първите три банки генерират близо 80% от общата печалба за системата
  • Кредитната активност остава ниска -  общият обем на кредитите нараства с 4.7%. 
  • Депозитите растат с 5.1%
  • Започналият процес на преструктуриране на банковата система доведе до първото придобиване след 2006 г., като бъдещи продажби или сливания остават възможни
  • Значителният обем привлечени средства и спадът на лихвените проценти ще допринесе за увеличаване на кредитирането през следващите години

 Изтегли пълния анализ 

 24.04.2013 г. 

Годишен обзор на българския банков сектор за 2012 г. 

Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг правят обзор на състоянието на банките в България, като се фокусират тази година върху лихвената им политика.  

В годишния обзор 2012 г. експертите посочват, че банките са принудени вече да променят лихвената си политика спрямо фирмите, а от друга страна продължава тенденцията за спад в лихвите по депозитите.

Изтегли пълния анализ

 17.08.2012 г.

Годишен обзор на българския банков сектор - 30 юни 2011 - 2012 г.

Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг правят преглед на състоянието на местния банков сектор, като анализират финансовите резултати на банките, кредити, депозити, капитал.  

В годишния обзор за 2011 - 2012 г. анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг посочват, че положителните събития за изминалите 12 месеца са високата ликвидност в банковата система и увеличаването на спестяванията.

Изтегли пълния анализ

 27.05.2011 г.

Годишен обзор на българския банков сектор 

Обзорът прави преглед на състоянието на местния банков сектор, като разглежда активите на банките, кредити, депозити и финансови резултати.  Фокусът на анализа е върху четирите публично търгувани банки - ЦКБ, ПИБ, КТБ и БАКБ.  В анализа се обръща внимание на движението на техните акции и се прави обща оценка, както отделни подробни оценки за всяка от публичните банки. 

Изтегли пълния анализ

 28.07.2010 г.

Анализ на българската икономика 2003 - 2010

Макроикономическата картина на България през 2010 г. Преглед на икономиката през изминалите няколко години и на основните тенденции, които определят темповете на растеж, инфлация, безработица, външна търговия и др. Анализът обхваща състоянието на държавния бюджет, текущата и капиталова сметка, задлъжнялостта на страната.

Изтегли пълния анализ

 31.05.2010 г.

Българският банков сектор – състояние и перспективи

Синтезиран анализ на банковата система в България 2003 - 2010 г., който включва основните тенденции през последните няколко години при отделни компоненти на баланса на банките – активи, депозити, кредити и др. Анализът обхваща основните рискове пред банковата система, включително промяната в капиталовата адекватност, нарастването на лошите кредити. Разглежда се и динамиката на лихвените проценти. Представени са актуалните стойности на показателите и очакванията на анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг за следващата една година. В прегледа е включен анализ на четирите публични банки, включително и подробна оценка на техните акции с препоръки.

Изтегли акценти и съдържание на анализа 

Изтегли пълния анализ
 




Не намерихте отговор на своя въпрос? Изпратете запитване до ЕЛАНА Трейдинг или позвънете на (02) 810 00 23.

Вашият e-mail:
изпрати
   Въпрос:

Пояснителни бележки за инвеститори
Условия за медии
документите в този сайт са в PDF формат